Anmelden

Salāyatana-Samyutta

Aus Spiritwiki

Das Salāyatana-Samyutta ist das Kapitel 35 des Samyutta Nikaya. Es enthält die Kapitel

 1. Anicca Vagga
 2. Yamaka Vagga
 3. Sabba Vagga
 4. Jātidhamma Vagga
 5. Sabbaaniccavaggo
 6. Avijjā Vagga
 7. Migajāla Vagga
 8. Gilāna Vagga
 9. Channa Vagga
 10. Sala Vagga
 11. Yogakkhemi Vagga
 12. Lokakāmaguna Vagga
 13. Gahapati Vagga
 14. Devadaha Vagga
 15. Navapurāna Vagga
 16. Nandikkhaya Vagga
 17. Satthipeyyāla Vagga
 18. Samudda Vagga
 19. Āsīvisa Vagga

Literatur